Czym jest i do czego zobowiązuje klauzula zachowania poufności?

maxresdefault

Wielu pracodawców zapobiega ujawnieniu ważnych dla przedsiębiorstwa informacji poprzez stosowanie klauzuli poufności. Może ona dotyczyć bardzo różnych kwestii, które w każdej firmie mogą być szczegółowo wypunktowane. Poza tym za złamanie zobowiązania i niezachowanie tajemnic firmy, mogą grozić różnego rodzaju sankcje.

Klauzula poufności – podstawowe informacje

Klauzula poufności to zapis dotyczący niepodawania osobom trzecim informacji dotyczących działania firmy. Są nią objęte zazwyczaj te kwestie, które mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Ujawnienie takich informacji mogłoby więc skutkować poniesieniem przez przedsiębiorstwo szkody materialnej, ale nie tylko.

Zazwyczaj tego typu klauzule pojawiają się w umowach z pracownikami albo też w aneksach do nich. Warto wiedzieć, że jeżeli pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę, to nawet bez dodatkowego zapisu obejmuje go obowiązek zachowania informacji poufnych dla siebie. Tę kwestię reguluje już szczegółowo kodeks pracy. Jeżeli jednak pracodawca chce, aby klauzula poufności obowiązywała na nieco innych, szczegółowo określonych zasadach, powinien podpisać z pracownikiem stosowny dokument. Dzięki temu będzie on dokładnie wiedział na przykład, jakich informacji nie może udzielać osobom trzecim. Poza tym dowie się, przez jaki okres po ustaniu stosunku pracy obowiązuje go zakaz udostępniania takich informacji. Powinien też być dokładnie poinformowany, jakie będą ewentualne konsekwencje złamania przez niego zobowiązania.

Możliwe zobowiązania i konsekwencje

Żeby pracownik mógł przestrzegać klauzuli poufności, powinien dokładnie wiedzieć, jakie informacje mogą narazić firmę na straty. Należy go poinformować, jakie dane objęte są tą klauzulą. Mogą być to szczegóły dotyczące organizacji pracy, stosowanych przez firmę technologii czy innowacji. Nieraz poufne mogą być dane dotyczące korzystających z usług przedsiębiorstwa klientów.

Jeśli chodzi o obowiązywanie klauzuli, nie każdy pracownik musi być nią objęty w takim samym stopniu. Może się okazać, że tylko grupa zatrudnionych ma dostęp do najbardziej tajnych danych. Wówczas oni powinni podpisać stosowny dokument, informujący szczegółowo o przyjętych zasadach.
Powinni na przykład dowiedzieć się z niego, z kim w firmie mogą na temat tych tajnych spraw rozmawiać.

Podobnie jak różne mogą być zobowiązania wynikające z klauzuli poufności, różne mogą być także konsekwencje jej łamania. Mogą mieć one postać dość łagodną, określającą jedynie, że osoba odpowiedzialna za ten czyn musi go zaniechać. Rzadko jednak jest to jedyne następstwo złamania zobowiązania. Nieraz konieczne będzie usunięcie skutków takiego zachowania, a nawet oddanie tego, co się na podstawie zdradzenia tajemnicy uzyskało. Pracodawca może też żądać, aby za swoją winę wpłacić daną sumę pieniędzy na jeden, wybrany cel społeczny, który może dotyczyć ochrony narodowego dziedzictwa albo też wsparcia dla kultury polskiej.

Konsekwencje mogą mieć także charakter karny. Mogą one polegać na ograniczeniu albo pozbawieniu wolności, a także na konieczności wpłacenia grzywny.

Informacji na temat klauzuli poufności udzielił nam tłumacz przysięgły z Warszawy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *