Jak wykazać w informacji rocznej zasiłek chorobowy wypłacony zleceniobiorcy?

jakwykazacwinformacjirocznejzasilekchorobowywyplaconyzleceniobiorcy

Czy do rozliczenia zasiłku chorobowego ze zlecenia za 2018 rok nadal służy PIT-8C, czy może należy to zrobić na PIT-11 (w jakiej pozycji)?

Kwotę wypłaconego zleceniobiorcy w 2018 roku zasiłku chorobowego należy wykazać w informacji PIT-11.

W świetle ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) zasadą jest, że przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (jeżeli zleceniobiorca nie osiąga ich w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej), uważa się za przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o PIT). Nie odnosi się to jednak do wypłacanych zleceniobiorcy przez zleceniodawcę zasiłków chorobowych, które należy traktować jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Za takie przychody uważa się bowiem m.in. „zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego”, którymi są – zgodnie z art. 20 ust. 2 komentowanej ustawy – także wypłacone zasiłki chorobowe.

Zleceniodawca nie potrąca zaliczki

Zakład pracy, czyli w tym przypadku zleceniodawca, z tytułu wypłaty zleceniobiorcy zasiłku chorobowego nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwota zasiłku nie jest bowiem związana z wykonywanym przez ten drugi podmiot zleceniem, wobec czego (w przeciwieństwie do wynagrodzenia z ww. umowy zlecenia) nie jest ona uznawana za przychód z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji całe to świadczenie (zasiłek chorobowy) zleceniodawca powinien wypłacić zleceniobiorcy w kwocie brutto. Wspomniany zleceniobiorca  będzie  natomiast miał obowiązek samodzielnie rozliczyć się z tego świadczenia w swoim zeznaniu rocznym PIT. Stanowisko, że w przypadku wypłaty osobie zatrudnionej na umowę zlecenia zasiłku chorobowego zleceniodawca nie występuje w roli płatnika i nie jest obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy – potwierdzały w swoich wyjaśnieniach także organy podatkowe. Świadczy o tym m.in. treść interpretacji indywidualnych dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 marca 2010 r. (nr IPPB2/415-781/09-4/MK) oraz dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 stycznia 2018 r. (nr 0115-KDIT2-2.4011.404.2017.1.AG).

Zmiana formularzy podatkowych

W świetle dotychczas obowiązujących przepisów, wartość świadczenia, o którym mowa zleceniodawca wykazywał w informacji PIT-8C, która dla zleceniobiorcy była podstawą do samodzielnego rozliczenia się z otrzymanego zasiłku chorobowego. Jednakże od 1 stycznia 2019 r., w wyniku zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów, przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, a także stypendiów wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 40b tej ustawy – nie wykazuje się już w informacji PIT-8C.  Odpowiednim drukiem w tym zakresie jest natomiast PIT-11 (24), tj. „Informacja o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, wypłaconym stypendium oraz przychodach z innych źródeł”. Takie zmiany wprowadziło  rozporządzenie Ministra Finansów 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast wspomniana wcześniej informacja PIT-8C, która do tej pory była przeznaczona do wykazywania w niej danych o przychodach z innych źródeł oraz o przychodach ze stypendiów studenckich – służy obecnie do informowania o przychodach z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 30b ust. 2 ustawy o PIT (ujmowanych w zeznaniu PIT-38). Pomimo tego, że ww. rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2019 r., nowe wzory wskazanych w nim druków należy stosować do przychodów (dochodów) uzyskanych przez podatników od 1 stycznia 2018 r., a więc do  deklaracji oraz informacji podatkowych składanych za ten rok.

W związku z tym kwotę wypłaconego zleceniobiorcy zasiłku chorobowego w 2018 roku  należy wykazać w informacji PIT-11 (24) – w części F (zatytułowanej „Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy”. W części tej, wypełnianej przez podmioty składające informację PIT-11, ale niebędące płatnikami (tj. niepobierające od dokonanych wypłat zaliczek na podatek dochodowy ani zryczałtowanego podatku dochodowego  – vide  art. 42a ustawy o PIT) ujmuje się wyłącznie przychody (bez kosztów ich uzyskania) wskazane w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

Podstawa prawna:

  • art.  9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 11 ust. 1, art. 20 ust. 1 i 2, art. 42a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 2237).

Mariusz Olech
ekspert Portalu Kadrowego
www.PortalKadrowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *