Ulga na innowacje – na czym polega i kto może z niej skorzystać?

Nowa ulga na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, zwana w skrócie ulgą (B + R) obowiązuje od stycznia 2016 roku. Zastąpiła ona wcześniej obowiązującą ulgę technologiczną. Jakie działania są objęte prawem do odliczenia? Kto i ile może skorzystać na wprowadzeniu ulgi na innowacje?

Czym jest ulga innowacyjna?

Ulga innowacyjna to prawo do odliczenia określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów na tzw. działalność badawczo-rozwojową. Do takiej działalności zaliczane są badania naukowe lub prace rozwojowe, które są podejmowane regularnie. Ich celem jest zwiększenie wiedzy oraz wykorzystanie jej do tworzenia nowych rozwiązań.

Zgodnie z zapisami w ustawie, w skład badań naukowych wchodzą:

 • badania podstawowe (prace badawcze, teoretyczne lub eksperymentalne, które przedsiębiorcy podejmują w celu zwiększenia wiedzy na temat zjawisk i faktów, niekoniecznie z przełożeniem na zastosowanie komercyjne);
 • badania stosowane (prace badawcze prowadzone w celu zdobycia wiedzy wykorzystywanej później w praktyce);
 • badania przemysłowe (prace badawcze mające na celu zwiększenie zasobów wiedzy lub rozwinięcie umiejętności w celu pracy nad nowymi produktami, usługami itd., które zostaną wdrożone w przemyśle).

Badania rozwojowe traktowane są jako nabywanie, łączenie i wykorzystywanie wiedzy oraz umiejętności z różnych dziedzin, planowania produkcji oraz przygotowywania nowych lub zmienionych (ulepszonych) produktów, procesów, usług. Ulga ta nie obejmuje rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, które są już oferowane na rynku, do linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, czy też obecnych usług oraz procesów w trakcie realizacji.

Za badania rozwojowe nie jest uważane:

 • przygotowywanie prototypów pilotażowych lub demonstracji;
 • testowanie oraz walidacja nowych bądź zmienionych produktów, procesów lub usług;
 • opracowywanie prototypów oraz projektów pilotażowych do wykorzystania w celach komercyjnych, dla produktów, które są zbyt kosztowne, by mogły zostać wprowadzone na rynek.

Ulga badawczo-rozwojowa – kto może skorzystać?

Z ulgi badawczo-rozwojowej mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną według skali na zasadach ogólnych albo opodatkowaną liniowo, zgodnie z dziewiętnastoprocentową stawką podatku (przedsiębiorcy rozliczają się na wniosku PIT-36 lub PIT-36L). Warunkiem skorzystania z ulgi jest wyodrębnienie w księgach rozrachunkowych albo księgach przychodów i rozchodów prowadzonych badań czy też prac rozwojowych. Ulga B+R to możliwość odliczenia części kosztów kwalifikowanych poniesionych na prowadzone badania. Kwota takiego odliczenia nie może jednak przekroczyć kwoty dochodu z działalności gospodarczej. Jeśli chciałbyś sprawdzić czy takie rozwiązanie będzie korzystne dla Twojej firmy to możesz skorzystać z usług doradztwa podatkowego.

warunki-skorzystania-z-ulgi

Które koszty kwalifikowane można odliczyć?

Odliczeniu podlegają koszty takie jak:

 • wynagrodzenie oraz inne należności pracowników, łącznie ze składkami poniesionymi z tytułu wynagrodzenia.
 • nabycie materiałów, przedmiotów oraz surowców, które są niezbędne do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych.
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze albo wyniki badań naukowych prowadzonych przez jednostki naukowe.
 • wynajem aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej w działalności naukowo-badawczej (poparty odpowiednią umową zawartą z podmiotem powiązanym w myśl ustawy o PIT).
 • odpisy amortyzacyjne środków trwałych zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
 • wartości niematerialne i prawne, konieczne do prowadzenia działalności naukowo-badawczej (z wyjątkiem samochodów osobowych, budynków, lokali będących odrębną własnością).
 • koszty uzyskania oraz utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa rejestracji wzoru przemysłowego (jeśli nie były poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej).
 • koszty kwalifikowane, które nie były poniesione w ramach badań podstawowych, mogą być odliczone wtedy, gdy te badania są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki. Przepisy te można skonsultować ze specjalistami, np. profesjonalnego biura rachunkowego Warszawa.

Ile wynosi ulga na działalność badawczo-rozwojową

Chcąc ubiegać się o ulgę B+R w pierwszej kolejności należy upewnić się, czy nie została ona zwrócona wcześniej w innej formie. Ulgi nie może również rozliczyć ten przedsiębiorca, który w roku, za który rozlicza zeznanie podatkowe prowadził działalność na terenie strefy ekonomicznej i zostało to określone specjalnym zezwoleniem. Trzeba pamiętać także o tym, że wysokość odliczenia nie może być wyższa od osiągniętego dochodu wykazanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli dochód w roku, za który przedsiębiorca rozlicza się był zbyt niski aby odliczyć całą ulgę, to można wykorzystać pozostałą kwotę w sześciu kolejnych, następujących po sobie latach. Podobnie, jeśli firma wykazała stratę. Mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni mogą odliczyć 50% kosztów kwalifikowanych, a pozostali 30%. Ulga jest kierowana przede wszystkim do nowo powstałych start-upów. Właściciele firm, którzy nie mają doświadczenia w prowadzeniu księgowości mogą w razie wątpliwości skorzystać ze specjalnej oferty dla start-upów.

Ile można zyskać?

W przypadku gdy dana firma wyda na inwestycje B+R kwotę 100 tys. zł to koszty uzyskania przychodów wyniosą 19 tys. zł, a koszty ulgi 9,5 tys. zł. W ogólnym rozrachunku więc korzyść podatkowa wyniesie około 28,5 tys. zł. Co ważne ulga przysługuje nawet wtedy, gdy prace badawcze nie zagwarantują wprowadzenia na rynek nowego produktu czy technologii. Każda firma jednak, która chce odliczyć ulgę, powinna tworzyć dokumentację badań na każdym etapie inwestycji. Zalecane jest nawet prowadzenie oddzielnej ewidencji księgowej dla kosztów poniesionych na badania.

Ulga na innowacje szansą dla polskich przedsiębiorstw

Ulga na innowacje to realne korzyści finansowe dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczą. Zyskać może każda firma, bez względu na branżę, w której funkcjonuje. Dla państwa to z kolei szansa na poprawę funkcjonowania polskiej gospodarki oraz wzrost rangi polskiej nauki na arenie międzynarodowej. Czy jednak przedsiębiorcy będą widzieli jak z niej korzystać? Czy ulga okaże się dla nich atrakcyjna? To wszystko okaże się po analizie zeznań podatkowych  za 2017 rok.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *