Umowa zlecenie ze studentem i uczniem a ZUS i podatek dochodowy

W sytuacji braku pracowników na rynku pracy, zatrudnienie ucznia lub studenta staje się dla firmy coraz często jedynym sposobem na uzupełnienie braków kadrowych. Wiadomo, że taki pracownik jeszcze nie może pochwalić się doświadczeniem. Korzystny jest jednak fakt, że koszty jego zatrudnienia są dużo niższe niż w przypadku zatrudnienia bardziej wykwalifikowanych specjalistów. Pracodawcy zyskują w ten sposób szansę na zmniejszenie kosztów. Dzieje się tak dlatego, że od pensji dla ucznia lub studenta nie zawsze musi być odprowadzona składka na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Głównie dotyczy to przypadków, gdy zawierana jest między pracodawcą a uczniem umowa zlecenie. W wielu przypadkach młode osoby mogą też skorzystać z ulgi bez PIT dla młodych.

Minimalna stawka godzinowa przy zatrudnianiu studenta

Jak wyjaśnia Biuro Rachunkowe Bytom, praca na umowę zlecenie może być wykonywana bezpłatnie. Jeśli jednak pracodawca i student zdecydują się, że za pracę będzie należne wynagrodzenie, należy pamiętać o zachowaniu minimalnej stawki godzinowej. Ma tutaj zastosowanie określona przepisami stawka godzinowa obowiązująca w danym roku, od której wynagrodzenie zleceniobiorcy nie może być niższe. Wynika z tego, że wynagrodzenie zleceniodawca wylicza, mnożąc liczbę przepracowanych godzin przez ustaloną stawkę godzinową.

Wynagrodzenie może stanowić także określona kwota za wykonanie całego zlecenia. W takim przypadku trzeba ewidencjonować liczbę przepracowanych przez zleceniobiorcę godzin. Kwota wynagrodzenia podzielona przez liczbę przepracowanych godzin nie może być niższa niż aktualnie obowiązująca minimalna stawka godzinowa.

Umowa zlecenia i jej standardowe opodatkowanie

Przychody, które wynikają z umowy zlecenia, są kwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Płatnikiem podatku jest w takiej sytuacji zakład pracy. To zakład zobowiązany jest naliczyć, pobrać oraz odprowadzić do urzędu skarbowego właściwą zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconego wynagrodzenia. Takie przychody mogą być opodatkowane w formie ryczałtu, według stawki 12% lub na zasadach ogólnych. Jeśli kwota należności wynikająca z umowy zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł brutto, płatnik powinien pobrać zryczałtowany podatek (wg stawki 12%) od przychodu, którego nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu.

Kiedy należy oskładkować umowę zlecenie ze studentem?

Od umowy zlecenia powinna zostać odprowadzona składka na ZUS, jeśli jest podpisana ze studentem, z którym zleceniodawca ma już podpisaną umowę o pracę. Podstawę składki ZUS stanowi w takim przypadku suma wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę podwyższona o kwoty z umowy zlecenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *