Kłopoty z paragonami do kwoty 450 zł z NIP nabywcy

Nawet jeżeli przyjąć, że paragon do kwoty 450 zł z NIP nabywcy jest jednocześnie fakturą uproszczoną, przedsiębiorcy powinni mieć możliwość wystawienia do takiego paragonu zwykłej faktury. Komunikaty Ministerstwa Finansów nie odnoszą się jednak wprost do tego problemu. Może to rodzić wątpliwość, czy zwykła faktura nie będzie w tej sytuacji uznana za drugą (niedopuszczalną) fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż.

W komunikatach Ministerstwa Finansów z dotyczących zasad wystawiania faktur do paragonów po 1 stycznia 2020 r. wskazano, że zgodnie z obowiązującymi przepisami paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą. Na podstawie takiego paragonu podatnik może w szczególności skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

Przyjęcie powyższego poglądu w wymiarze praktycznym prowadzi do konkluzji, że w przypadku każdego paragonu (zakupu) do kwoty 450 zł brutto (100 euro), podając swój NIP przed zakończeniem sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, podatnik otrzymuje fakturę, tyle że wystawioną w formie uproszczonej – skoro paragon z NIP jest w takim przypadku fakturą (uproszczoną) (jak wskazano w komunikacie stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą).

Wskazania ministra finansów rodzą wątpliwości odnoszące się do relacji pomiędzy paragonem z NIP do kwoty 450 zł brutto (100 euro) a tradycyjną fakturą. Dotyczą one tego, czy w takiej sytuacji nabywca może żądać od sprzedawcy wystawienia do paragonu z NIP zwykłej (pełnej) faktury, a sprzedawca powinien uczynić zadość takiemu żądaniu. Ministerialne komunikaty odczytywane literalne mogą prowadzić do wniosku, że paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy nie może zostać wymieniony na zwykłą fakturę, a więc sprzedawca nie może zrealizować żądania nabywcy o jej wystawienie. Doszłoby w takim przypadku do wystawienia drugiej (innej) faktury dokumentującej tę samą sprzedaż.

W orzecznictwie sądów administracyjnych utożsamianie paragonu do kwoty 450 zł brutto (100 euro) zawierającego NIP nabywcy z fakturą uproszczoną jest kwestionowane.

W przepisach ustawy o VAT, regulujących zasady wystawiania faktur, nie zawarto odniesień do sytuacji, w której wystawiany jest paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy. Dla takiego przypadku brak jest przepisów szczególnych, które ustanawiałyby odstępstwa od ogólnych zasad fakturowania.

Obowiązujący od 1 stycznia 2020 r. art. 106b ust. 5 ustawy o VAT stanowi, że w przypadku sprzedaży zewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon zawiera numer, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku. Wynika z niego niezmiennie dopuszczalność wystawienia faktury w przypadku sprzedaży udokumentowanej paragonem, aktualnie jednak pod warunkiem że ten zawiera NIP nabywcy. Skoro w przepisie tym nie zawarto natomiast żadnego zastrzeżenia odnoszącego się do paragonów do kwoty 450 zł brutto (100 euro), brak jest podstaw, aby twierdzić, że w przypadku takich paragonów uprawnienie powyższe jest wyłączone.

Sprawdź też:

Jeżeli wolą Ministerstwa Finansów jest, aby podatnicy mogli odliczać podatek naliczony z paragonu do kwoty 450 zł brutto (100 euro) zawierającego NIP nabywcy, w celu rozwiania związanych z tym wątpliwości, możliwość ta powinna zostać potwierdzona w interpretacji ogólnej lub w objaśnieniach podatkowych.

Sprawdź też:

 

Arkadiusz Juzwa
doradca podatkowy Grupa UHY ECA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *