Odprowadzanie ścieków w 2021 – regulacje, ustawy, rozporządzenia

Składanie wniosków o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków to obowiązek, któremu często poświęca się zbyt mało uwagi – co jest błędem. Mamy już pierwsze półrocze 2021 roku, a zatem jest to okres, kiedy warto bliżej się zainteresować na kanwie uzgodnień i zatwierdzeń, jakie zostały ustalone po reformie Prawa wodnego i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w Polsce. To generuje najwięcej pracy zwłaszcza dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, jak i gmin, ale nie zwalania z obowiązku zainteresowania się tematem użytkowników końcowych wody.

Z myślą o tym powstał niniejszy artykuł, gdzie zwrócimy uwagę na najważniejsze zasady, jakie obowiązuj ą w kontekście zarówno przygotowywania, jak i składania wniosków taryfowych. Więcej informacji na ten temat znaleźć można tutaj: taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Jakie są najważniejsze akta prawne, regulujące proces zatwierdzania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków?

Pierwszym takim aktem prawnym jest ustawa pochodząca z dnia 7 czerwca 2001 roku i traktująca o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Kolejnym ważnym tutaj źródłem interesujących informacji jest rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej traktujące w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nie można też nie wspomnieć o roli, jaką pełni w tym wszystkim ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r, mówiąc dokładniej – kodeks postępowania administracyjnego.

Na kanwie tych akt prawnych wskazujących na istotne fakty mówiące o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, pojawiły się pewne obowiązki, którym podlega każde przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. To na takich przedsiębiorstwach spoczywa odpowiedzialność za przekazywanie organowi regulacyjnemu wniosek, który wskazuje na zatwierdzenie taryfy. Co ważne – musi się to odbyć koniecznie w terminie 120 dni zanim minie dzień upływu okresu taryfy, która obowiązywała do tej pory.

Warto przy okazji przypomnieć, z jakim organem regulacyjnym mamy tutaj do czynienia, a mianowicie – jeśli chodzi o ten działający jako organ I stopnia (I instancji) będzie się miało do czynienia z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Oczywiście trzeba w tymże uwzględnić właściwość miejscową, pamiętając, ze jest ona ściśle powiązana z regulacjami określonymi przez przepisy z ramienia rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które mówią dokładnie o właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Tamże należy szukać więcej szczegółów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *