SAS Restrukturyzacje – jak uniknąć upadłości firmy i zyskać drugą szansę?

Restrukturyzacja ma na celu pomóc przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej. Postępowanie umożliwia firmom przetrwanie i dalsze funkcjonowanie przede wszystkim poprzez restrukturyzację ich długów wobec wierzycieli.

Ważne jest, aby firmy rozważające restrukturyzację ściśle współpracowały ze swoimi wierzycielami i zasięgały profesjonalnej porady prawników doświadczonych w restrukturyzacji i doradców restrukturyzacyjnych, takich jak zespół SAS Restrukturyzacje. Podejmując proaktywne kroki w celu rozwiązania trudności finansowych, zanim staną się one nie do pokonania, przedsiębiorstwa mogą uniknąć bankructwa i w dłuższej perspektywie wyjść z tego silniejsze i stabilniejsze finansowo.

Poznaj swoje opcje: układ z wierzycielami

W obliczu trudności finansowych ważne jest, aby znać możliwości restrukturyzacji i uniknięcia bankructwa. Kluczowym etapem postępowania restrukturyzacyjnego jest wypracowanie sposobu rozwiązania trudnej sytuacji dłużnika z udziałem wierzycieli. Dokładniej mówiąc, chodzi o zawarcie z pomocą doradcy restrukturyzacyjnego układu z wierzycielami.

Polega on na zawarciu ugody między dłużnikiem a wierzycielami, w celu uregulowania długów i odwrócenia trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

W praktyce układ z wierzycielami polega na przedstawieniu przez dłużnika propozycji warunków ugody, na którą musi wyrazić zgodę odpowiednia większość wierzycieli. Propozycja ta może zawierać m.in. plan spłaty długów, obniżkę kwoty zadłużenia, odroczenie terminu płatności, czy też umorzenie części długu.

Co do zasady, aby w najprostszej wersji postępowania restrukturyzacyjnego, aby układ mógł zostać zawarty konieczna jest zgoda wierzycieli, którzy reprezentują co najmniej 2/3 sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom. Po uzyskaniu takiej zgody układ może zostać zatwierdzony przez Sąd, co daje mu moc wiążącą dla wszystkich wierzycieli objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, w tym często dla tych wierzycieli, którzy np. nie oddali głosu. Układ z wierzycielami ma na celu umożliwienie dłużnikowi uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli w sposób elastyczny, uwzględniający możliwości finansowe przedsiębiorstwa, jednocześnie dając szansę na kontynuowanie działalności i odwrócenie negatywnych tendencji finansowych.

Ogólnie rzecz biorąc, znajomość opcji restrukturyzacji i zarządzania długiem jest kluczem do uniknięcia bankructwa dłużnika i powrotu na właściwe tory finansowe. Na szczęście, reprezentujący firmę w kryzysie, której grozi niewypłacalność i zastanawiający się, jak z niej wyjść, nie są sami. Mogą skorzystać z pomocy doradców restrukturyzacyjnych np. ekspertów z SAS Restrukturyzacje. Odgrywają oni rolę nadzorcy lub zarządcy, gdy dłużnik zawiera porozumienie (tzw. układ) ze swoimi wierzycielami.

Różnica między restrukturyzacją a ogłoszeniem upadłości

Postępowanie restrukturyzacyjne to proces zmierzający do przywrócenia stabilności finansowej i kontynuowania działalności przedsiębiorstwa poprzez restrukturyzację jego zobowiązań. W tym celu dłużnik ma szansę na zawarcie układu z wierzycielami lub przeprowadzenie innych działań naprawczych.

Upadłość natomiast oznacza zakończenie działalności przedsiębiorstwa. W tym celu sąd wyznacza syndyka masy upadłościowej, który zajmuje się likwidacją majątku dłużnika i zaspokojeniem wierzycieli. Upadłość jest ostatecznym rozwiązaniem i stosowana jest w sytuacji, gdy restrukturyzacja jest niemożliwa lub nieprzydatna.

Główną różnicą między postępowaniem restrukturyzacyjnym a upadłością jest to, że w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwo dalej funkcjonuje, a wierzyciele otrzymują szansę na odzyskanie swoich pieniędzy, natomiast w przypadku upadłości przedsiębiorstwo zostaje zlikwidowane, a wierzyciele otrzymują część lub całość środków pochodzących z likwidacji jego majątku. Postępowanie restrukturyzacyjne ma więc na celu ratowanie przedsiębiorstwa, a upadłość – zakończenie jego działalności i jak najwyższe zaspokojenie wierzycieli.

Chociaż postępowanie restrukturyzacyjne może być skutecznym sposobem uniknięcia upadłości, wymaga starannego zaplanowania i wykonania. Dłużnicy powinni ściśle współpracować ze swoimi doradcami i wierzycielami w trakcie całego procesu. Dodatkowo dłużnicy muszą być gotowi do znacznych zmian w swojej działalności i finansach, aby osiągnąć stabilność finansową w dłuższej perspektywie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *