Sposoby pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych

Odnawialne Źródła Energii (skrót OZE) to takie, które podczas dłuższego użytkowania nie powodują deficytu zasobów naturalnych, a ich zasób jest odnawialny w krótkim czasie. Odnawialne źródła energii, oprócz energii uzyskanej z drewna i biomasy, nie powodują zanieczyszczenia środowiska, globalnego ocieplenia i wyczerpywania się zapasów.

Te oczywiste zalety OZE spowodowały od początku XXI wieku wykładniczy wzrost inwestycji w tym sektorze energetyki. Inwestycje pozwoliły na znaczny wzrost wydajności i spadek cen OZE. Źródła ekologicznej energii to: elektrownie wodne, wiatrowe, fotowoltaiczne i geotermalne. Energia pozyskana ze spalania biomasy jest odnawialna, ale jest też emisyjna więc trudno zaliczyć ją do czystej energii ekologicznej.

Europejskie trendy w zakresie odnawialnych źródeł energii

Unia Europejska dąży do osiągnięcia 20% udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto poprzez wyznaczenie krajowych planów działania. Według ostatnich dostępnych danych pochodzących z 2016 roku, udział OZE wyniósł 17% zużycia brutto, w porównaniu z 8,5% w 2004 roku. W wykorzystaniu źródeł odnawialnych wyraźnie przoduje Szwecja, w której dzięki hydroelektrownią ponad połowa energii (53,9% w 2016 r.) pochodziła z OZE. Na drugim końcu znajdują się: Malta, Luksemburg i Holandia zużywające po ok. 6,0% energii ze źródeł odnawialnych.

Nierówności na terenie Unii Europejskiej są dość duże. Najważniejszym OZE w 2016 r. było drewno i biomasa, które dały 49,45 % produkcji podstawowej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. Na drugim miejscu znalazła się energia wodna 14,3%, na trzecim energia wiatrowa 12,4%, na czwartym miejscu energia geotermalna 3,2% i inne mniej ważne. Wymienione rodzaje OZE stanowią główne składowe koszyka energii UE.

Wykorzystanie OZE w Polsce

Dane statystyczne zawarte w tym tekście należy traktować jako orientacyjne, aczkolwiek trafnie wskazujące trendy. UE poprzez wydawane dyrektywy próbuje, z różnym skutkiem, znormalizować stosowaną terminologie i sposoby wyliczeń stosowane przez poszczególne kraje członkowskie. Polska dostosowując krajowe plany działania w zakresie OZE do wytycznych unijnych osiągnęła w 2016 r. poziom 11,3% zastosowania energii odnawialnej. Niestety nie uda się nam osiągnąć zakładanych przez Unię Europejską co najmniej 15% OZE.

W oficjalnych przesłanych dokumentach przesłanych w do Brukseli, początkiem roku, minister energii określił na ok. 13,38% udział OZE w zużyciu energii finalnej brutto. W naszym Kraju mamy kilka możliwości pozyskiwania energii odnawialnej. Udział procentowy w produkcji wygląda następująco: 58% -farmy wiatrowe, 16% – elektrownie wodne, 26% – biomasa i biogaz i tylko 0,03% – instalacje solarne. Jak widać, dużo pracy nad strukturą energii odnawialnej, czeka polską energetykę w najbliższym czasie.

Dostępność energii ekologicznej

Wielu odbiorców energii elektrycznej, w trosce o środowisko naturalne jest zainteresowanych zakupem energii w pełni ekologicznej. Wiele solidnych firm jak np. Po Prostu Energia S.A. posiada w swojej ofercie Eko energię z certyfikatem gwarancji pochodzenia: https://poprostuenergia.pl/eko-oferta/

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *