Własna firma: Ryczałt czy VAT?

podatki

Jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej warto skorzystać z porady biura rachunkowego. Doświadczony księgowy doradzi w wyborze formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jest to ważne, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wysokości przyszłego podatku oraz rodzaj i zakres prowadzonych ewidencji księgowych. Opodatkowanie działalności gospodarczej można dokonać na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub poprzez formę zryczałtowaną. Zryczałtowane formy opodatkowania dzielą się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zwany dalej ryczałtem oraz kartę podatkową. Wyboru dokonuje się pisemnie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego lub w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej do dnia złożenia wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jeżeli nie został dokonany wybór formy opodatkowania we wniosku o wpis do CEIDG, należy to zrobić do dnia uzyskania pierwszego przychodu.

Ryczałt

Ryczałt jest zatem podatkiem dochodowym uregulowanym ustawą z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podstawą opodatkowania jest przychód pomniejszony o zapłacone składki społeczne. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności są różne stawki ryczałtu: 3%, 5, 5%, 8, 5%, 17 i 20%. Są one stosowane bezpośrednio do tego, co zarobi przedsiębiorca. Podatek obliczany od tego przychodu nie można pomniejszyć o żadne koszty jego uzyskania. Dlatego też przed jego wyborem należy obliczyć koszty związane z prowadzoną działalnością. Podatnik na ryczałcie prowadzi księgowość uproszczoną, ma obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży, wykaz środków trwałych i ewidencję wyposażenia. Podatnik samodzielnie oblicza i wpłaca do dnia 20 następnego miesiąca podatek do urzędu skarbowego. Tylko podatnicy, którzy nie przekroczyli 25 tys. euro mogą wpłacać ryczałt kwartalnie. Po zakończeniu roku ma obowiązek złożyć zeznanie PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu do 31 stycznia roku następnego. Prawo narzuca jednak, kto może być na ryczałcie, a kto nie ma do niego prawa. Zasadą jednak jest, iż ryczałt przysługuje osobom, które uzyskały przychody z działalności w danym roku d wysokości 250 tys. euro.

VAT

Podatek od towarów i usług, inaczej VAT to co do zasady różnica pomiędzy VAT uzyskanym ze sprzedaży towarów/usług, a VAT zapłaconym przy zakupie towarów. Zatem to różnica między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym. Jest to powszechny podatek obrotowy, który jest pobierany we wszystkich etapach obrotu towarami lub usługami. Podstawą opodatkowania jest obrót, podstawowa stawka w Polsce wynosi 23%. Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą może nie zarejestrować się jako czynny podatnik VAT, ale gdy jego sprzedaż w danym roku podatkowym nie wyniosła 150 tys. zł. Limit obliczany jest proporcjonalnie, gdy działalność rozpoczyna się w trakcie roku. W przypadku niektórych dostaw lub świadczonych usług w/w zwolnienie nie dotyczy podatników, co oznacza iż od razu powinni stać się tzw. vatowcami. Przepisy prawne dopuszczają również tzw. zwolnienie przedmiotowe (np. usługi medyczne lekarzy). Formularz VAT-R służy do zarejestrowania się do VAT-u. Składa się go do Urzędu Skarbowego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT. Następnie co miesiąc lub kwartał podatnik składa deklaracje VAT.

Ryczałt czy VAT?

Podatek ryczałt i VAT to odrębne podatki, które mogą występować obok siebie. Nie ma przeszkód, aby być na ryczałcie i jednocześnie być podatnikiem VAT. Nie będąc podatnikiem VAT czynnym nie można wystawiać faktur, jednakże będąc VAT-owcem można odliczać od niektórych wydatków podatek VAT (np. od paliwa do samochodu). Jeżeli podatnik będący na ryczałcie zdecyduje się być VAT-owcem powinien pamiętać, iż każda sprzedaż zostanie nim obciążona. Do danego towaru i usługi po doliczeniu podatku cena znacznie wzrośnie. Tym samym wzrost ceny bezpośrednio będzie dotyczył konsumenta, czy odbiorcy usługi. Dlatego też odradza się opodatkowanie VAT-em, gdy przedsiębiorca świadczy usługi głównie na rzecz tzw. osób prywatnych.

Autorem poradnika jest pracownik portalu branżowego miesiecznik-nieruchomosci.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *