Jakie zmiany czekają nas w roku 2022 w zakresie prawa pracy?

Nowy Polski Ład to program PiS, obejmujący wiele obszarów życia gospodarczego, społecznego, systemu podatkowego i ochrony zdrowia. Są również propozycje zmian prawa pracy odnośnie do formy zawierania umów, oraz rozszerzenia uprawnień do korzystania z urlopów wypoczynkowych. Wprowadzenie tych zmian miałoby nastąpić z dniem 1 stycznia 2022 roku. Na czym polegają te modyfikacje?

Wprowadzenie nowej definicji pracownika

Obecnie, według Art. 2 Kodeksu pracy: “pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę”. Taka definicja nie uwzględnia osób zatrudnionych na podstawie innego typu umów, tj. cywilno-prawnych. Osoby posiadające status pracownika mają zapewnione świadczenia socjalne, prawo do urlopu wypoczynkowego i ochronę stosunku pracy. W kwietniu 2021 został złożony do Sejmu projekt zrównania uprawnień osób świadczących pracę na zasadzie umów cywilno-prawnych, z zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę. Ma temu służyć wprowadzenie do KP rozszerzonej definicji pracownika. Obejmowałaby ona również osoby, które świadczą usługi wykonując pracę osobiście na stałe lub przez okres co najmniej 6 miesięcy, w wymiarze minimum 1/2 etatu obowiązującego w danym przedsiębiorstwie. Dotyczyłoby to umów agencyjnych, umów zlecenia lub umów o dzieło, oraz firm jednoosobowych współpracujących ze zleceniodawcą.

Jakie są konsekwencje zrównania umów?

Zgodnie z nową definicją w KP rozszerza się kategoria osób, dla których będą dostępne różne uprawnienia i przywileje. Szczególnie dotyczy to świadczeń socjalnych i prawa do urlopu wypoczynkowego. Ponadto, w obecnym brzmieniu przepisów KP, prawo do nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego przysługuje tylko pracownikom etatowym. Według projektu grupy posłów, prawo to miałoby przysługiwać również osobom samozatrudnionym; prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Wymiar tego urlopu przewidziano na 14 dni. W czasie jego trwania przedsiębiorca mógłby dobrowolnie zawiesić swoją działalność, co zwalniałoby go z płacenia obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Ma to również dotyczyć współwłaścicieli spółki cywilnej, niezatrudniających pracowników do swojej działalności.

Czy projekt zostanie zaakceptowany?

Projektodawcy uzasadniają wprowadzenie modyfikacji w KP koniecznością ustabilizowania rynku pracy i wyeliminowania dysproporcji pomiędzy uprawnieniami osób świadczących pracę na odrębnych zasadach. Ma to się też przyczynić do upowszechniania stosowania przez pracodawców zatrudniania wykonawców w formie umowy o pracę. W obecnym kształcie projekt wymaga jeszcze dopracowania pod wieloma względami, np. odnośnie do źródeł finansowania urlopów wypoczynkowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy świadczą usługi dla kilku zleceniodawców. W obecnym kształcie projekt dotyczący prawa pracy jest jeszcze poddawany szeregowi konsultacji. Może się też okazać, że wprowadzenie na pozór drobnych modyfikacji, będzie wymagało dodatkowo poważniejszych zmian systemowych.

Dowiedz się Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *