Zwolnienie warunkowe jako możliwość na przedterminowe opuszczenie zakładu karnego

Często wiele osób przebywających w zakładzie karnym w charakterze osadzonego zastanawia się, czy istnieje jakiś sposób na opuszczenie murów więziennych wcześniej niż wraz z upływem terminu wyroku, na który został skazany. Miłym zaskoczeniem dla skazanych jest fakt, że polskie prawo przewiduje takie instytucje, dzięki którym skazany będzie mógł opuścić zakład karny przed upływem pełnego wyroku. Jako jedną z podstawowych instytucji należy tutaj wskazać wniosek o zwolnienie warunkowe.

Przedterminowe warunkowe zwolnienie z więzienia jest instytucją prawa polskiego umożliwiającą opuszczenie murów więziennych przed odbyciem pełnego wyroku. Wraz ze zwolnieniem warunkowym skazany zostaje poddany tzw. „próbie”, która umożliwia poddanie wnioskodawcy dalszemu procesowi resocjalizacji w warunkach kontrolowanej wolności.

Kto i kiedy może starać się o zwolnienie warunkowe?

Podstawowym wymogiem jest konieczność odbycia przez osadzonego co najmniej połowy kary pozbawienia wolności, na którą został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym. Aczkolwiek, istnieją od tej zasady również liczne wyjątki.

I tak wskazać należy tutaj, chociażby sytuację, w której skazany odbywa wyrok pozbawienia wolności jako recydywista. Wnioskować o przedterminowe warunkowe zwolnienie będzie on mógł dopiero po odbyciu ⅔ kary, na którą skazał go sąd.

Innym przykładem jest skazany odbywający wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Z wnioskiem o zwolnienie warunkowe wystąpić będzie on mógł dopiero po upływie 15 lat spędzonych w zakładzie karnym.

Powyższy warunek dotyczący odbycia w określonej przepisami prawa wysokości kary jest niezwykle łatwy do ustalenia. Co ważne nie ma możliwości, aby sąd podjął decyzje o zwolnieniu warunkowym w przypadku wnioskodawcy, który nie przebywał w zakładzie karnym wystarczająco długo. Taki wniosek zostanie automatycznie oddalony bądź pozostawiony bez rozpatrzenia. Zwolnienie warunkowe szerzej i precyzyjniej zostało opisał chociażby tutaj: https://odroczenie-kary.pl/przygotowanie-sie-na-warunkowe-zwolnienie/.

Drugi warunek należy już do swobodnej oceny sądu penitencjarnego. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności jest możliwe, tylko wówczas, gdy postawa skazanego, jego właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego oraz będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Mówiąc prościej, sąd penitencjarny rozpatrując wniosek musi dojść do przekonania, że wnioskodawca po przedterminowym opuszczeniu zakładu karnego będzie żyć zgodnie z prawem.

Uzasadnienie wniosku o przedterminowe warunkowe zwolnienie

Zważając na przytoczone powyżej przesłanki konieczne do złożenia skutecznego wniosku o zwolnienie warunkowe. Bez dwóch zdań jasnym staje się, że prawidłowe i bardzo szczegółowe uzasadnienie wniosku jest bezwzględnym jego elementem. Dzieje się tak, ponieważ to właśnie nad podstawie uzasadnienia sąd penitencjarny nabiera przekonania o tym, że skazany będzie przestrzegał porządku prawnego po przedterminowym opuszczeniu więzienia.

Dlatego tak ważnym jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy w postaci adwokata, który pomoże nie tylko sporządzić wniosek czy go złożyć, ale przede wszystkim pomoże w napisaniu bardzo szczegółowego uzasadnienia popartego konkretnymi argumentami.

Pozytywne aspekty zwolnienia warunkowego

Poza oczywistym argumentem przemawiającym za złożeniem wniosku o przedterminowe zwolnienie z więzienia – czyli możliwość wcześniejszego opuszczenia murów zakładu karnego. Wskazać należy jeszcze jeden, na który wydaje się, że skazani nie zwracają uwagi.

Mianowicie, z dniem uzyskania warunkowego zwolnienia karę, na którą został skazany wnioskodawca uznaje się za odbytą. Konsekwencją tego jest szybsze zatarcie skazania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *