Zmniejsza się liczba terminowych umów o pracę.

Ostatni rok to okres w którym znacząco zmniejszyła się liczba umów o pracę zawartych na czas określony. Można już mówić w tym zakresie o poważnej zmianie trendu, jednak do średniej europejskiej wciąż nam daleko.

Ile osób pracuje w Polsce na umowach terminowych?

Zgodnie z danymi GUS na koniec 2018 roku w Polsce na umowach terminowych pracowało ponad 3 mln osób. To o 286 tysięcy mniej, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co stanowi prawie 9%-owy spadek. Tendencja spadkowa utrzymuje się już kolejny rok, jednak jej tempo nabrało znacznego przyspieszenia.

Poniższa tabela obrazuje zmiany jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat w zakresie liczby osób pracujących na umowach terminowych.

Rok

Zmiana liczby pracowników w tysiącach

Procentowa zmiana liczby pracowników

2011

-50

-1,5%

2012

-34

-1,0%

2013

+116

+3,6%

2014

+291

+8,7%

2015

-68

-1,9%

2016

-110

-3,1%

2017

-134

-3,9%

2018

-286

-8,6%

Co ma wpływ na taką sytuację?

Na pewno ważnym czynnikiem jest niskie bezrobocie. Dzięki niemu pracownik ma coraz więcej do powiedzenia na rynku pracy i wymaga od pracodawcy umowy zawartej na czas nieokreślony. Ponadto zmianie uległy przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z nimi, od 22 lutego 2016 roku, umowy na czas określony mogą być zawierane na maksymalnie 33 miesiące. Po tym okresie ulegają automatycznemu przekształceniu w umowy na czas nieokreślony. Ponadto, w takiej formie dany pracodawca może zatrudnić pracownika tylko trzy razy.

To wszystko ma niebagatelny wpływ na malejącą ilość umów terminowych. Poniższa tabela ukazuje liczbę zawieranych umów o pracę w Polsce w ostatnich latach, z podziałem na umowy zawarte na czas określony i nieokreślony. Dane są przedstawione w tysiącach sztuk.

Rok

Liczba umów na czas nieokreślony

Liczba umów na czas określony

Łączna liczba umów o pracę

2010

8.672

3.329

12.001

2011

8.795

3.279

12.074

2012

8.944

3.245

12.189

2013

8.973

3.361

12.334

2014

8.961

3.652

12.612

2015

9.277

3.584

12.861

2016

9.500

3.474

12.974

2017

9.741

3.340

13.081

2018

10.003

3.054

13.057

Jak widać z powyższego zestawienia, na przestrzeni ostatnich 9 lat, systematycznie rośnie liczba zawartych umów na czas nieokreślony. Podobna tendencja występuje w zakresie łącznej liczby umów, z wyjątkiem ostatniego roku, gdy nastąpił ich delikatny spadek. Natomiast liczba umów terminowych gwałtownie przyrosła w roku 2014, by od tego czasu notować ciągły spadek. Widać w ostatnich latach ewidentnie tendencję do zamiany umów terminowych na umowy zawierane na czas nieokreślony. Nalezy podkreślić że najlepszym województwem na tle całej Polski jest Łódzkie. W takim wypadku najlepsza jest praca w Łodzi.

Jak wygląda udział umów terminowych w zawartych ogółem na tle Europy?

Mimo znacznego i widocznego spadku ilości umów zawieranych na czas określony, na tle Europy jesteśmy w tym zakresie outsiderem. Podczas gdy w Polsce średnia ta wynosi 23,4% umów pracowników najemnych, w Europie ten wskaźnik oscyluje wokół 14,4%. Jak widzimy, duże pole do popisu w tym zakresie przed naszymi pracodawcami.

Poniższa tabela ukazuje procentowy udział umów na czas określony w ogólnej liczbie umów o pracę w poszczególnych państwach Europy. Badaniem objęto pracowników w wieku 15-64 lat na koniec III kwartału 2018 roku.

Kraj

Procentowy udział umów na czas określony w umowach ogółem

Rumunia

1,1

Łotwa

2,3

Litwa

2,9

Bułgaria

4,9

Estonia

5,0

Wielka Brytania

5,4

Malta

7,1

Węgry

7,1

Słowacja

8,0

Czechy

8,4

Austria

9,8

Dania

10,8

Luksemburg

11,0

Irlandia

11,1

Belgia

11,1

Niemcy

12,5

Grecja

12,7

Cypr

14,2

Słowenia

16,0

Szwecja

16,7

Francja

17,0

Finlandia

17,6

Włochy

18,0

Chorwacja

20,8

Holandia

21,8

Portugalia

22,3

Polska

23,8

Hiszpania

27,5

Jak widzimy z powyższej tabeli, Polska wraz z Hiszpanią i Portugalią mocno zaniża ten europejski wskaźnik. Przyczyny takiego zjawiska mogą być różne. W poszczególnych krajach często są to uwarunkowania lokalnego rynku pracy, sytuacja gospodarcza, stopa bezrobocia, czy też oczekiwania pracownicze. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi co spowodowało akurat taki, a nie inny wynik.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *